Avem normele pentru noua lege a achizitiilor publice

curs-expert-achizitii-publice-1000x480
Guvernul a adoptat normele de aplicare ale legilor achizitiilor publice (clasice) si sectoriale, necesare pentru deblocarea initierii in cadrul Sistemului electronic de achizitii publice (SEAP) de noi proceduri de achizitie peste pragul atribuirii directe. Printre clarificarile aduse de noile norme se afla si cele referitoare la noile criterii „calitate-pret” si „costul cel mai scazut”, care ofera autoritatii contractante dreptul sa stabileasca ponderea pretului in cadrul factorilor de evaluare, exceptia fiind contracte precum cele pentru consultanta, prestatii intelectuale sau elaborare de studii, in care ponderea factorului pret nu poate depasi 40%.

Initierea de noi proceduri a fost blocata incepand din 26 mai, ca urmare a intrarii in vigoare a noilor legi privind achizitiile publice. Autoritatile au inaintat 15 iunie ca termen maximal al intreruperii temporarare a initierii de procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante. Reluarea acestor functionalitati ale SEAP va avea loc dupa publicarea in Monitorul Oficial a hotararilor de Guvern, preconizata a avea loc in urmatoarele zile.

Procedurile electronice de achizitie in desfasurare la momentul schimbarii legislatiei s-au derulat fara impedimente conform vechii legislatii. De asemenea, in aceasta perioada s-au putut initia in continuare, publica si atribui cumparari directe in SEAP, fara ca acestea sa sufere modificari. Insa, orice demarare de procedura de achizitie peste pragul cumpararii directe, conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, poate fi facuta doar dupa intrarea in vigoare a pachetului de norme.

Pe 23 mai au fost publicate in Monitorul Oficial noile legi privind achizitiile publice, legile 98, 99 si 100, vizand achizitiile publice (clasice) si achizitiile sectoriale, respectiv concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. De asemenea, a fost publicata legea 101 privind remediile si caile de atac. Primele trei legi transpun directive ale Comisiei Europene, in timp ce procedura de contestatie a ramas la latitudinea statelor membre. Normele pentru legea 100, referitoare la concesiuni, ar urma sa fie adoptate ulterior, potrivit autoritatilor.

Patru dintre cele mai relevante aspecte comune dezvoltate in normele de aplicare ale celor doua legi privind achizitiile publice vizeaza:

1. Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, prin explicitarea subcriteriilor „calitate-pret” si „costul cel mai scazut”, introduse ca elemente de noutate prin legile achizitiilor publice.

In cazul in care criteriul utilizat este “cel mai bun raport calitate-pret” sau “cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum si algoritmul de punctare se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire si vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. In cazul contractelor de servicii avand ca obiect prestatii intelectuale, cum ar fi cele de consultanta/asistenta tehnica, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicata, criteriul de atribuire “calitate-pret” se aplica in mod obligatoriu, iar ponderea alocata factorului pret nu poate fi mai mare de 40%.
In cazul in care criteriul de atribuire utilizat este “costul cel mai scazut”, acesta se raporteaza la durata ciclului de viata al produsului/serviciului si frecventa utilizarii sale.

2. Detalierea modului in care procedura de licitatie deschisa si licitatie restransa se vor desfasura integral prin mijloace electronice (on-line) incepand cu luna iunie 2016 pentru toate autoritatile contractante si incepand cu ianuarie 2018 pentru unitatile de achizitii centralizare. Transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP se realizeaza numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile in SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro si numai de catre autoritatile contractante inregistrate.

3. Dezvoltarea si detalierea modului in care se va realiza consultarea pietei – parte a procesului de achizitie publica in cazul in care se doreste achizitionarea unor produse/servicii/lucrari cu grad ridicat de complexitate tehnica, financiara sau contractuala, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. Procesul de consultare se initiaza prin publicarea in SEAP sau prin orice alte mijloace a unui anunt de consultare, proces la care poate participa orice persoana/organizatie interesata. Cei interesati pot trimite opinii, sugestii sau recomandari, autoritatea contractanta urmand sa le ia in considerare pe cele pe care le considera relevante, insa avand obligatia sa publice in SEAP rezultatul procesului de consultare a pietei, nu mai tarziu de momentul initierii procedurii de atribuire. Concret, aspectele supuse consultarii vizeaza, fara a se limita la acestea, potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale pentru a raspunde nevoilor autoritatilor contractante, aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizarea pe loturi (in cazul achizitiilor sectoriale), posibilitatea solicitarii de oferte alternative.

4. Detalierea modului in care va creste rolul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice in evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice. Prin Hotararea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind achizitiile publice sunt introduse noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire, intre care:

ANAP evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare /simplificat /de concurs, conformitatea cu legislatia a documentatiilor de atribuire cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive, in masura in care valoarea estimata a achizitiei este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri:
225.000 lei pentru contractul de furnizare;
225.000 lei pentru contractul de servicii;
2.250.000 lei pentru contractul de lucrari;
Se introduce Strategia de contractare, care este un document al fiecarei achizitii cu o valoare mai mare sau egala cu pragurile de:
23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice;
Prin aplicarea acestei strategii se acorda importanta etapelor de pregatire a procesului de achizitie si de derulare a procedurii. Este subliniata, indeosebi, necesitatea de a documenta temeinic deciziile referitoare la alegerea modalitatilor prin care vor fi realizate achizitiile publice. Strategia de contractare este initiata de autoritatea contractanta si este subiect de evaluare a ANAP, in anumite conditii, odata cu documentatia de atribuire.

Un alt element important de noutate cuprins in normele de aplicare a legii achizitiilor sectoriale vizeaza prelungirea duratei acordului-cadru. Astfel, durata acordului-cadru va putea creste de la 4 ani cat este in prezent, la maximum 8 ani, cu exceptia cazurilor pe care entitatea contractanta le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite.

Informatii despre noile legi
Principalele modificari aduse de noile legi privind achizitiile publice (clasice) si achizitiile sectoriale, pentru care Guvernul a adoptat normele de aplicare:

Legea privind achizitiilor publice (clasice)
Praguri:
22.908.118 lei, echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte de achizitie publica de lucrari;
591.918 lei, echivalentul a 135.000 Euro: contracte de produse si servicii ( se aplica si autoritatilor locale pentru o abordare unitara);
3.312.975 lei, echivalentul a 750.000 Euro: contracte de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, indiferent de tipul autoritatii contractante;
Pragurile valorice sunt exprimate in lei pentru a evita confuziile din trecut. Au fost introduse prevederi de revizuire a pragurilor.

Praguri valorice pentru achizitia directa:
132.519 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;
441.730 lei pentru achizitiile de lucrari;
Reducerea termenelor limita in cadrul procedurilor de atribuire
Licitatia deschisa: termenul minim depunere oferte – 35 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile (in prezent, termenul este de 40 de zile);
Licitatia restransa: termen minim depunere candidaturi – 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile, iar termenul minim pentru depunerea ofertelor – 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 10 zile (in prezent, termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 de zile, iar pentru depunerea ofertelor 35 de zile);
Modernizare prin obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
Iunie 2016 – toate autoritatile contractante;
Decembrie 2017 – unitati de achizitii centralizate;
Activitati de achizitie centralizata
Eficientizare: infiintarea de unitati de achizitie centralizata si situatiile si conditiile in care autoritatile contractante achizitioneaza produse sau servicii de la unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, vor fi reglementate prin legislatia secundara;
Criterii de atribuire
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut;
costul cel mai scazut;
cel mai bun raport calitate-pret (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale);
cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale);
Promovarea unei abordari orientate pe performanta in redactarea specificatiilor tehnice, fapt de natura a incuraja inovatia, obtinerea “value for money” si care sa indrume autoritatile contractante spre derularea unor proceduri de atribuire in care sa fie posibila depunerea de oferte alternative;
Consultarea pietei
Reglementarea expresa a posibilitatii autoritatii contractante de a organiza consultari cu piata, anterior realizarii unei achizitii, cu posibilitatea invitarii la consultari a expertilor independenti, autoritati publice si/sau operatori economici;
Documentul unic de achizitie european (DUAE)
Instrument nou, intr-un format standard aprobat de Comisia Europeana, destinat reducerii efortului administrativ aferent depunerii / evaluarii ofertelor;
Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului, ca dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
De principiu, doar ofertantul declarat castigator va depune toate documentele originale ca dovada a informatiilor cuprinse in documentul unic de achizitie european – DUAE;

Legea privind achizitiile sectoriale
Activitati relevante:
Gaze si energie termica;
Energie electrica;
Apa;
Servicii de transport;
Porturi si aeroporturi;
Servicii postale (fata de O.U.G. nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de posta electronica, serviciile financiar-postale, serviciile filatelice si serviciile logistice);
Extractia de petrol si gaze si prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi (fata de O.U.G. nr. 34/2006, nu este inclusa explorarea petrolului si a gazelor naturale);
Entitati contractante:
Autoritati contractante;
Intreprinderi publice;
Companii private care functioneaza in baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competenta cu conditia desfasurarii unei activitati relevante (Drepturi speciale sau exclusive = drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate);
Praguri valorice pentru proceduri:
1.858.177 lei, echivalentul a 418.000 Euro: contracte sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii;
23.227.215 lei , echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte sectoriale de lucrari;
4.445.400 lei, echivalentul a 1.000.000 Euro: contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice;
Praguri valorice pentru achizitia directa:
132.519 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;
441.730 lei pentru achizitiile de lucrari;
Criterii de atribuire
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut;
costul cel mai scazut;
cel mai bun raport calitate-pret (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale);
cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale);
Consultarea pietei – posibilitatea entitatilor contractante de a organiza consultari cu piata, anterior realizarii achizitiei sectoriale
Documentul unic de achizitie european (DUAE) – declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului, in forma electronica, ca dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
Obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
Iunie 2016 – toate autoritatile contractante;
Decembrie 2017 – unitati de achizitii centralizate;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 7 =