Din 6.07.2015 se pot depune proiecte pe Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – 2015

e50216f3bf021078f78a0e2e997a0047_L

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism a anuntat faptul ca incepand cu data de 06.07.2015 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 2015.

Aplicatia va fi activa pana in data de 15.07.2015, ora 20.00.

Mai jos aveti detalii privind Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – 2015, care este o masura multianuala de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementata de catre Ministerul Economiei.

Status: ACTIV
Depunere incepand cu: 06.07.2015
Bugetul total: 30.000.000 lei

Obiectivele programului

Programul este o schema de ajutor de minimis, care urmareste:

intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de acest program societatile comerciale sau cooperative care indeplinesc urmatoarele conditii:

sunt inregistrate conform legii si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;
sunt persoane juridice (societati/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata (cod CAEN);
este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni;
au capital social integral privat;
nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati care au beneficiat de AFN in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior;
au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprindere unica si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii;
nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
nu au primit un ajutor ilegal, in conformitate cu prevederile „Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, etc.).
nu exista legaturi intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MEIMMMA/OTIMMC si rudele acestora pana la gradul II inclusiv, respectiv fini.
Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului in mediul declarat in planul de investitii (rural sau urban), sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului si sa pastreze locurile de munca create prin program conform numarului de locuri de munca pentru care a primit punctaj in planul de investitii. In caz contrar, ajutorul acordat se recupereaza.

Activitati eligibile

Ajutorul de stat se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.);
achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
achizitionarea de echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
achizitionarea de electro si motostivuitoare;
investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (conform HG nr. 2139/2004).
achizitionarea de mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz transport persoane;
certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie;
achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala;
comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura aportul propriu din credit;
consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.
Conditii de finantare

Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2015 este de 30.000.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile.

Beneficiarii eligibili primesc o valoare a ajutorului de maximum: 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).

Valoarea maxima a ajutorului nu poate depasi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Se estimeaza ca, prin implementarea programului, vor beneficia de aceste ajutoare un numar de minimum 200 beneficiari.

Termene-limita

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line, pe site-ul www.aippimm.ro. Aplicatia de inscriere a va fi activa incepand cu 06.07.2015 ora 10.00, pana in data de 15.07.2015 ora 20.00.

Calcularea punctajului planurilor de investitii se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativa, solicitantii care au indeplinit punctajul minim de 50 de puncte au obligatia depunerii Cererii tip de acord de principiu pentru finantare, insotita de documentele justificative, la sediul OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta.

Descarca Pachetul Solicitantului: c0gye_Comert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 − = 31