Incet, incet pornesc programele de finantare nerambursabila, dar ce cheltuieli se pot face din aceste fonduri

Snapshot 2015-06-12 09-31-08

Ce cheltuieli pot fi facute din bani europeni 2014-2020

​Guvernul a publicat in Monitorul Oficial consitiile de baza pentru care vor fi considerate eligibile la decontare din fonduri europene cheltuielile efectuate in proiectele derulate de firme si alti beneficiari prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-
Publicata joi, Hotărârea nr. 399/2015 (privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020) prevede urmatoarele conditii cumulative, cu caracter general, de eligibilitate pentru cheltuieli:

1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;

2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

3. să fie în conformitate cu prevederile programului;

4. să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt eligibile indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar (În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013).

În cazul operaţiunilor aflate sub incidenţa ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prevederile hotararii se completează cu normele ajutorului de stat aplicabile.

În cazul cheltuielilor aferente instrumentelor financiare, aceste norme se completează cu normele specifice instrumentelor financiare.

În cazul cheltuielilor aferente instrumentului strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prevederile alin. (1) se completează cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile efectuate în cadrul unui proiect major pot fi incluse într-o aplicaţie de plată potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. În cazul în care, în aplicarea art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, Comisia Europeană refuză să contribuie integral sau parţial la finanţarea proiectului major, cheltuielile rambursate beneficiarilor până la data aducerii la cunoştinţă a deciziei vor fi recuperate în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar declaraţia de cheltuieli transmisă Comisiei Europene după adoptarea acestei decizii este rectificată corespunzător.

Procedura prevede si cateva exceptii:

Contribuţia în natură este considerată eligibilă, in conformitate cu prevederile de mai sus, dacă îndeplineşte prevederile art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi următoarele condiţii specifice: obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice; imobilele definite conform prevederilor legale în vigoare trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.

Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile (de mai sus) şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile cu excepţiile prevăzute la art. 131 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore, aşa cum sunt definite la art. 100 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care s-a transmis o notificare către Comisia Europeană, cu respectarea prevederi lor art. 102 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sau s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. c), dar care nu au fost aprobate corespunzător prevederilor art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 65 din acelaşi regulament, dar numai dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari.

Eligibilitatea achizitiei de imobile

Costul achiziţiei de teren, cu sau fără construcţii, este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Procentul de eligibilitate poate fi mai mare, în cazuri excepţionale şi justificate, numai pentru operaţiunile privind conservarea mediului, iar condiţiile specifice fiecărei situaţii şi limitele acestora vor fi stabilite prin ghidurile solicitantului şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) achiziţia de teren a fost făcută în conformitate cu prevederile contractului /deciziei/ordinului de finanţare;

b) achiziţia este făcută de către sau în numele unei instituţii publice;

c) terenul este utilizat pentru destinaţia stabilită, cu respectarea clauzelor/condiţiilor din contractul/decizia/ordinul de finanţare şi pe perioada stabilită.
În cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă respectă conditiile de mai sus.

Costul de achiziţie al imobilelor deja construite este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2, precum şi următoarele condiţii specifice:

a) operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul social european în aplicarea art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 2 alin. (2);

b) imobilul nu a fost achiziţionat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 10 ani;

c) imobilul este strict necesar implementării operaţiunii;

d) costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care să confirme că preţul acestuia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.

Cheltuielile cu masinile

Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în conditii de leasing, sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii. Valoarea cheltuielilor eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.

Prin excepţie, cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv in leasing sunt eligibile peste plafonul echivalentului a 15.000 euro, fără TVA, dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile şi sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operaţiunii.

Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi mijloacelor de transport trebuie să fie adecvate în raport cu activităţile operaţiunii.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 4 = 1