Oportunitati de proiecte pe POR 2014-2020 in versiune actualizata, dat spre consultare publica pina pe 05.06.2015

Harta_regiuni

POR (Programul Operational Regional ) 2014-2020 este dat inca spre consultare publica pana pe 05.06.2015, aceasta insemnind ca va puteti da cu parerea pentru modificari ce le gasiti potrivite.

Aveti mai jos  ultima versiune sintetizata a programului.

Alocare financiara: 6,47 mld. Euro

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Prioritate de investiții 1.1 Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.

Principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiție vizează:
• crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;
• servicii tehnologice specifice.

Beneficiari: Entitati de inovatie si transfer tehnologic din cadrul IMM-urile

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritate de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţie vizează:
• construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
• crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente şi a firmelor incubate .

Beneficiari: IMM-uri cu un istoric de funcționare între 1 şi 3 ani nonagricole din mediul urban şi întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural, precum și incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri

Beneficiari: Start-up-uri, vor fi sprijinite investițiile în active corporale, cum ar fi achiziționarea de terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, șamd, precum și cele în active necorporale de tipul brevete, licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare, sau alte costuri de operare

Prioritate de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează:
• construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
• activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
• promovarea produselor şi serviciilor;

Beneficiari: IMM-urile

Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție se referă la:
• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a acesteia;
• reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare;
• utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
• implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.),

Beneficiarii acestei priorități de investiții vor fi autoritățile și instituțiile publice centrale și autoritățile și instituțiile publice locale.

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții 4.1 Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție se referă la:
• îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;
• reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.
• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
• implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.),

Beneficiarii acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice locale în parteneriat cu asociațiile de proprietari (măsurile pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale) și autoritățile publice locale (măsurile pentru iluminat public).

Prioritate de investiții 4.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Tipuri de acțiuni orientative pentru finanțare:
• achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (tramvaie, troleibuze, autobuze ecologice)
• modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric
• modernizarea materialului rulant electric existent (exclusiv tramvaie).
• modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă.
• realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public.
• imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun.
• construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere)
• crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone
• realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului.
• realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători și parcări.
•construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi
exploatare al rețelei de transport • realizarea sistemelor de tip park and ride
• realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă/ strategii de reducere a emisiilor de carbon
• realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2)
• realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, în orașele mici și mijlociicare nu au șosele de centură, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public)

Prioritate de investiții 4.3 Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului

Activități privind:
• construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport, etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice din mediul urban

Axa prioritară 5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritate de investiții 5.1 Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ:
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
• Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, în cadrul proiectului

Beneficiari pot fi autorități ale administrației publice locale și centrale, autorități ale administrației publice locale și centrale, unitati de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Prioritate de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T

Tipuri de acţiuni orientative care vor fi finanţate:
•Principala acțiune propusă se referă la investiția de bază în structura căii de rulare
• construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean,
• construirea/amenajarea/reabilitarea traseelor pietonale (trotuare) in intravilanul localitatilor traversate.
• reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi.
• construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.
• construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

Principalii beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean. În funcție de competențele asupra obiectivului de investiție se pot crea Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară sau parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună).

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritate de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează:
• Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;
• Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni balneare, climatice şi balneo-climatice.
• Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile balneare, climaticebalneo – climatice;
• Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
• Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
• Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
• Construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere;
• Construirea /modernizarea refugiilor montane;
• Amenajarea posturilor Salvamont/ Salvamar, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont/ Salvamar;
• Marcarea traseelor montane
• Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte,
• Construirea de piste pentru cicloturism.
• Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Beneficiari pot fi autorități ale administrației publice locale și parteneriate între acestea. Teritoriile vizate sunt localitățile din mediul urban și rural, inclusiv stațiunile turistice.Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, care să vontribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice, precum și la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritate de investiții 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale

Acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie se referă la:
• construcţia de spitale regionale reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
• construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
• reabilitare/ modernizarea/ extinderea dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
• construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Aceste tipuri de investiţii se vor adresa în special autorităţilor administraţiei publice locale (UAT), precum şi furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii.

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritate de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Tipurile de acțiuni care vor fi avute în vedere pentru finanțare vizează:
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
• investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale – construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar;
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
• stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială (construirea de infrastructură de economie socială)

Beneficiarii eligibili sunt grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Tipuri de investiții:
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe);
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe);
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII);
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale și tehnice /liceelor tehnologice;
• reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Tipurile de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), instituţii de învăţământ superior de stat.

Axa prioritară 11: Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

Prioritate de investiții 11.1 Îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților în zonele rurale din România

Acțiunile ce urmează a fi implementate sunt:
• consolidarea implementării sistemelor informatice în domeniul funciar, inclusiv a sistemelor hardware, software și a serviciilor informatice;
• înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică; (ii) conversia în format digital a cărților funciare existente și (iii) generarea planurilor cadastrale vectorizate;
• îmbunătățirea serviciilor de administrare a terenurilor prin: (i) campanii de conștientizare publică referitoare la înregistrarea terenurilor; (ii) consolidarea capacităților ANCPI și OCPI.
• pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
• pregătirea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalități, OCPI.

Beneficiarii acestei axe sunt autoritățile publice locale din mediul rural.

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Prin intermediul acestei axe se vor finanţa costurile Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional şi a altor comitete implicate în implementarea programului.

Autoritate de Mangement POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Organisme Intermediare: Agentiile de Dezvoltare Regionala. In Romania exista 8 astfel de entitati:
ADR Nord – Est
ADR Sud-Est
ADR Sud
ADR Sud-Vest
ADR Vest
ADR Nord-Vest
ADR Centru
ADR Bucureşti-Ilfov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 − 36 =