Pentru firme cu cel putin doi ani de activitate se pot obtine 30.000 euro nerambursabili

ajutoare_de_minimis

Exact peste o luna incepand cu data de 12.07.2016 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 2016. Aplicatia va fi activa pana in data de 21.07.2016 ora 20.00. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 21.049.000 lei, estimandu-se acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 156 de beneficiari.

Este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
Schema de minimis urmareste:

– intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
– dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Valoarea ajutorului nerambursabil este de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA) si nu poate depasi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile fiind efectuate pana la sfarsitul anului.

Intreprinderile mici si mijlocii care vor sa acceseze Programul Comert trebuie sa indeplineasca o serie de conditii cumulative:

a) au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;

b) au capital social integral privat;

c) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au asociati sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari ai altor societati care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani (2013,2014,2015). Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

d) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

e) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

f) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;

g) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

h) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Se acorda finantare pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

a)achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul
b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru
f) achizitionarea de electro si motostivuitoare
g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
h) achizitionarea de mobilier si aparatura birotica
i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
j) certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor
k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate
l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare,
o) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N
) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 × = 63